Động từ bất quy tắc - Speak

Nghĩa:
nói chuyện
Dạng động từ:
Present simple: speak /spiːk/
Past simple: spoke /spoʊk/
Past participle: spoken /ˈspoʊkən/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc