Động từ bất quy tắc - Spend

Nghĩa:
tiêu tiền
Dạng động từ:
Present simple: spend /spend/
Past simple: spent /spent/
Past participle: spent /spent/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc