Động từ bất quy tắc - Spin

Nghĩa:
xoay vòng
Dạng động từ:
Present simple: spin /spɪn/
Past simple: spun /spʌn/
Past participle: spun /spʌn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc