Động từ bất quy tắc - Spit

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: spit /spɪt/
Past simple: spit /spɪt/
Past simple: spat /spæt/
Past participle: spit /spɪt/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc