Động từ bất quy tắc - Split

Nghĩa:
chia, tách
Dạng động từ:
Present simple: split /splɪt/
Past simple: split /splɪt/
Past participle: split /splɪt/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc