Động từ bất quy tắc - Spread

Nghĩa:
truyền đi, lan đi
Dạng động từ:
Present simple: spread /spred/
Past simple: spread /spred/
Past participle: spread /spred/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc