Động từ bất quy tắc - Stand

Nghĩa:
đứng
Dạng động từ:
Present simple: stand /stænd/
Past simple: stood /stʊd/
Past participle: stood /stʊd/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc