Động từ bất quy tắc - Steal

Nghĩa:
ăn cắp, lấy trộm
Dạng động từ:
Present simple: steal /stiːl/
Past simple: stole /stoʊl/
Past participle: stolen /ˈstoʊlən/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc