Động từ bất quy tắc - Stick

Nghĩa:
đâm, chọc, thọc (thường là một vật nhọn) vào thứ gì đó
Dạng động từ:
Present simple: stick /stɪk/
Past simple: stuck /stʌk/
Past participle: stuck /stʌk/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc