Động từ bất quy tắc - Stink

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: stink /stɪŋk/
Past simple: stank /stæŋk/
Past simple: stunk /stʌŋk/
Past participle: stunk /stʌŋk/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc