Động từ bất quy tắc - Stride

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: stride /straɪd/
Past simple: strode /stroʊd/
Past participle: strode /stroʊd/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc