Động từ bất quy tắc - Strike

Nghĩa:
đánh ai rất mạnh, tông phải
Dạng động từ:
Present simple: strike /straɪk/
Past simple: struck /strʌk/
Past participle: struck /strʌk/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc