Động từ bất quy tắc - String

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: string /ˈstrɪŋ/
Past simple: strung /strʌŋ/
Past participle: strung /strʌŋ/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc