Động từ bất quy tắc - Strive

Nghĩa:
cố gắng, phấn đấu (để đạt được một điều gì đó)
Dạng động từ:
Present simple: strive /straɪv/
Past simple: strove /stroʊv/
Past simple: strived /straɪvd/
Past participle: striven /ˈstrɪvn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc