Động từ bất quy tắc - Swear

Nghĩa:
chửi rủa
Dạng động từ:
Present simple: swear /sweər/
Past simple: swore /swɔːr/
Past participle: sworn /swɔːrn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc