Động từ bất quy tắc - Sweep

Nghĩa:
quét
Dạng động từ:
Present simple: sweep /swiːp/
Past simple: swept /swept/
Past participle: swept /swept/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc