Động từ bất quy tắc - Swim

Nghĩa:
bơi
Dạng động từ:
Present simple: swim /swɪm/
Past simple: swam /swæm/
Past participle: swum /swʌm/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc