Động từ bất quy tắc - Take

Nghĩa:
mang, lấy
Dạng động từ:
Present simple: take /teɪk/
Past simple: took /tʊk/
Past participle: taken /ˈteɪkən/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc