Động từ bất quy tắc - Teach

Nghĩa:
dạy học
Dạng động từ:
Present simple: teach /tiːtʃ/
Past simple: taught /tɔːt/
Past participle: taught /tɔːt/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc