Động từ bất quy tắc - Tear

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: tear /ter/
Past simple: tore /tɔːr/
Past participle: torn /tɔːrn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc