Động từ bất quy tắc - Tell

Nghĩa:
nói, kể
Dạng động từ:
Present simple: tell /tel/
Past simple: told /toʊld/
Past participle: told /toʊld/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc