Động từ bất quy tắc - Think

Nghĩa:
suy nghĩ, nghĩ
Dạng động từ:
Present simple: think /θɪŋk/
Past simple: thought /θɔːt/
Past participle: thought /θɔːt/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc