Động từ bất quy tắc - Throw

Nghĩa:
ném
Dạng động từ:
Present simple: throw /θrəʊ/
Past simple: threw /θruː/
Past participle: thrown /θroʊn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc