Động từ bất quy tắc - Thrust

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: thrust /θrʌst/
Past simple: thrust /θrʌst/
Past participle: thrust /θrʌst/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc