Động từ bất quy tắc - Tread

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: tread /tred/
Past simple: trod /trɑːd/
Past participle: trod /trɑːd/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc