Động từ bất quy tắc - Upsell

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: upsell /ˈʌpsel/
Past simple: upsold /ˈʌpsoʊld/
Past participle: upsold /ˈʌpsoʊld/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc