Động từ bất quy tắc - Wake

Nghĩa:
tỉnh dậy; thức dậy
Dạng động từ:
Present simple: wake /weɪk/
Past simple: woke /woʊk/
Past participle: woken /ˈwoʊkən/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc