Động từ bất quy tắc - Wear

Nghĩa:
mặc, đeo
Dạng động từ:
Present simple: wear /wer/
Past simple: wore /wɔːr/
Past participle: worn /wɔːrn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc