Động từ bất quy tắc - Weave

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: weave /wiːv/
Past simple: wove /woʊv/
Past participle: woven /ˈwoʊvn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc