Động từ bất quy tắc - Weep

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: weep /wiːp/
Past simple: wept /wept/
Past participle: wept /wept/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc