Động từ bất quy tắc - Wet

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: wet /wet/
Past simple: wet /wet/
Past simple: wetted /ˈwetɪd/
Past participle: wet /wet/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc