Động từ bất quy tắc - Win

Nghĩa:
chiến thắng
Dạng động từ:
Present simple: win /wɪn/
Past simple: won /wʌn/
Past participle: won /wʌn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc