Động từ bất quy tắc - Wind

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: wind /wɪnd/
Past simple: winded /ˈwɪndɪd/
Past participle: winded /ˈwɪndɪd/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc