Động từ bất quy tắc - Wring

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: wring /rɪŋ/
Past simple: wrung /rʌŋ/
Past participle: wrung /rʌŋ/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc