Động từ bất quy tắc - Write

Nghĩa:
viết
Dạng động từ:
Present simple: write /raɪt/
Past simple: wrote /roʊt/
Past participle: written /ˈrɪtn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc