Từ vựng tiếng Anh về dấu câu (phần 1)

 • Dot

  /dɒt/

  dấu chấm

 • Comma

  /ˈkɑːmə/

  dấu phẩy

 • Colon

  /ˈkoʊlən/

  hai chấm

 • Semicolon

  /ˈsemikoʊlən/

  dấu chấm phẩy

 • Exclamation mark

  dấu chấm than

 • Question mark

  /ˈkwestʃən mɑːrk/

  dấu chấm hỏi

 • Ellipsis

  /ɪˈlɪpsɪs/

  dấu ba chấm

 • Hyphen

  /ˈhaɪfn/

  dấu gạch ngang

 • Dash

  dấu gạch ngang dài

 • Apostrophe

  /əˈpɑːstrəfi/

  dấu phẩy phía trên bên phải

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm