Từ vựng tiếng Anh về dấu câu (phần 1)

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • Dot

  /dɒt/

  dấu chấm

 • Comma

  /ˈkɑːmə/

  dấu phẩy

 • Colon

  /ˈkoʊlən/

  hai chấm

 • Semicolon

  /ˈsemikoʊlən/

  dấu chấm phẩy

 • Exclamation mark

  dấu chấm than

 • Question mark

  /ˈkwestʃən mɑːrk/

  dấu chấm hỏi

 • Ellipsis

  /ɪˈlɪpsɪs/

  dấu ba chấm

 • Hyphen

  /ˈhaɪfn/

  dấu gạch ngang

 • Dash

  dấu gạch ngang dài

 • Apostrophe

  /əˈpɑːstrəfi/

  dấu phẩy phía trên bên phải

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết