Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Cự Giải

 • tenacious

  /tɪˈneɪʃəs/

  bền bỉ, ngoan cường; quyết tâm

 • faithful

  /ˈfeɪθfəl/

  chung thủy

 • intuitive

  /ɪnˈtjuːɪtɪv/

  có trực giác tốt

 • protective

  /prəˈtektɪv/

  bảo vệ, bao bọc, che chở

 • affectionate

  /əˈfekʃənət/

  âu yếm, trìu mến

 • persuasive

  /pəˈsweɪsɪv/

  có tài thuyết phục, có sức thuyết phục

 • moody

  /ˈmuːdi/

  tâm trạng hay thay đổi

 • pessimistic

  /ˌpesɪˈmɪstɪk/

  bi quan

 • sentimental

  /ˌsentɪˈmentəl/

  ủy mị, đa cảm

 • suspicious

  /səˈspɪʃəs/

  đa nghi

 • grouchy

  /ˈɡraʊ.tʃi/

  xấu tính hay cằn nhằn

 • unforgiving

  /ˌʌnfərˈɡɪvɪŋ/

  cố chấp, không chịu tha thứ, thù dai

 • Học tiếng Anh giao tiếp nhanh chóngtiện lợi với ứng dụng di động

  Giao tiếp PRO

Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm