Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Kim Ngưu

  • down to earth

    /ˌdaʊntuˈɜːθ/

    thực tế, không viển vông

  • persistent

    /pəˈsɪstənt/

    kiên trì, dai dẳng

  • dependable

    /dɪˈpendəbl/

    có thể tin cậy được

  • generous

    /ˈdʒenərəs/

    hào phóng, rộng rãi

  • patient

    /ˈpeɪʃənt/

    kiên nhẫn, nhẫn nại

  • independent

    /ˌɪndɪˈpendənt/

    độc lập, không phụ thuộc dựa dẫm

  • self-indulgent

    /ˌselfɪnˈdʌldʒənt/

    bê tha

  • lazy

    /ˈleɪzi/

    lười nhác

  • stubborn

    /ˈstʌbən/

    cứng đầu, cố chấp

  • materialistic

    /məˌtɪəriəˈlɪstɪk/

    coi trọng vật chất

  • frugal

    /ˈfruːɡəl/

    tiết kiệm

  • possessive

    /pəˈzesɪv/

    chiếm hữu

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm