Từ vựng tiếng Anh về TRƯỜNG HỌC

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • PEOPLE

  /ˈpiːpl/

  con người

 • principal

  /ˈprɪnsəpəl/

  hiệu trưởng

 • teacher

  /ˈtiːtʃər/

  giáo viên

 • janitor

  /ˈdʒænɪtər/

  lao công

 • student

  /ˈstjuːdənt/

  học sinh, sinh viên

 • PLACES

  /pleɪs/

  nơi chốn

 • classroom

  /ˈklɑːsruːm/

  phòng học

 • hall

  /hɔːl/

  hội trường

 • library

  /ˈlaɪbrəri/

  thư viện

 • canteen

  /kænˈtiːn/

  căn-tin

 • SUBJECTS

  /ˈsʌbdʒɪkt/

  môn học

 • English

  /'iɳgliʃ/

  tiếng Anh

 • Chinese

  /'tʃai'ni:z/

  tiếng Trung Quốc

 • Mathematics

  /ˌmæθəˈmætɪks/

  môn toán

 • Visual Arts

  Mĩ thuật

 • FACILITIES IN A CLASSROOM

  trang thiết bị trong một phòng học

 • blackboard

  bảng đen

 • fan

  /fæn/

  quạt máy

 • projector

  máy chiếu

 • computer

  /kəmˈpjuːtər/

  vi tính

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết