Từ vựng tiếng Anh về tính cách con người

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • ambitious

  /æmˈbɪʃəs/

  nhiều hoài bão

 • individualistic

  /ˌɪndɪˌvɪdʒuəˈlɪstɪk/

  theo chủ nghĩa cá nhân

 • emotional

  /ɪˈməʊʃənəl/

  dễ xúc động

 • careless

  /ˈkeələs/

  bất cẩn

 • likeable

  dễ thương, đáng yêu

 • shy

  /ʃaɪ/

  nhút nhát, rụt rè

 • chatty

  /ˈtʃæti/

  hay chuyện trò

 • moody

  /ˈmuːdi/

  tính khí thất thường

 • tolerant

  /ˈtɒlərənt/

  khoan dung

 • cheerful

  /ˈtʃɪəfəl/

  vui vẻ

 • outgoing

  /ˈaʊtɡəʊɪŋ/

  thân mật, thoải mái

 • romantic

  /rəʊˈmæntɪk/

  lãng mạn

 • childish

  /ˈtʃaɪldɪʃ/

  ngây ngô

 • popular

  /ˈpɒpjələr/

  được lòng người khác

 • sociable

  /ˈsəʊʃəbl/

  gần gũi, hòa đồng

 • competitive

  /kəmˈpetɪtɪv/

  thích cạnh tranh, ganh đua

 • reckless

  /ˈrekləs/

  thiếu thận trọng, hấp tấp

 • polite

  /pəˈlaɪt/

  lịch sự

 • considerate

  /kənˈsɪdərət/

  chu đáo

 • reliable

  /rɪˈlaɪəbl/

  đáng tin cậy

 • logical

  /ˈlɒdʒɪkəl/

  hợp lí, suy nghĩ có logic

 • easy-going

  /ˌiːziˈɡəʊɪŋ/

  dễ gần

 • reserved

  /rɪˈzɜːvd/

  dè dặt, kín đáo

 • liberal

  /ˈlɪbərəl/

  khoan hồng, rộng lòng; rộng rãi, hào phóng

 • hard-working

  /ˌhɑːdˈwɜːkɪŋ/

  chăm chỉ

 • romantic

  /rəʊˈmæntɪk/

  lãng mạn

 • independent

  /ˌɪndɪˈpendənt/

  độc lập

 • idealistic

  /ˌaɪdiəˈlɪstɪk/

  (người) luôn hướng đến những chuẩn mực hoàn hảo, nhưng đôi lúc thiếu thực tế

 • selfish

  /ˈselfɪʃ/

  ích kỉ

 • creative

  /kriˈeɪtɪv/

  sáng tạo

 • impatient

  /ɪmˈpeɪʃənt/

  không kiên nhẫn

 • sensible

  /ˈsensɪbl/

  khôn ngoan, có óc phán đoán

 • decisive

  /dɪˈsaɪsɪv/

  quả quyết

 • kind

  /kaɪnd/

  tốt bụng

 • sensitive

  /ˈsensɪtɪv/

  nhạy cảm

 • vain

  /veɪn/

  kiêu ngạo, tự phụ

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết