Thành ngữ tiếng Anh (Idioms)

1. Thành ngữ tiếng Anh về chủ đề Động vật

Thành ngữ tiếng Anh với từ Cat

Thành ngữ tiếng Anh với từ Cat

2. Thành ngữ tiếng Anh về chủ đề Con người

Thành ngữ tiếng Anh với từ Life

Thành ngữ tiếng Anh với từ Life

3. Thành ngữ tiếng Anh về chủ đề Ẩm thực

Thành ngữ tiếng Anh với Thức ăn

Thành ngữ tiếng Anh với Thức ăn

4. Thành ngữ tiếng Anh về chủ đề Đời sống

Thành ngữ tiếng Anh với từ Money

Thành ngữ tiếng Anh với từ Money

5. Thành ngữ tiếng Anh về chủ đề Màu sắc

Thành ngữ với Màu Đỏ

Thành ngữ với Màu Đỏ

6. Thành ngữ tiếng Anh về chủ đề Chữ số

Thành ngữ tiếng Anh với số

Thành ngữ tiếng Anh với số

7. Thành ngữ tiếng Anh về chủ đề Thành ngữ thông dụng

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng (1)

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng (1)

8. Thành ngữ tiếng Anh về chủ đề Thành ngữ theo từ

Thành ngữ tiếng Anh với từ Fire

Thành ngữ tiếng Anh với từ Fire

9. Thành ngữ tiếng Anh về chủ đề Thành ngữ theo chữ cái

Thành ngữ tiếng Anh bắt đầu với kí tự R

Thành ngữ tiếng Anh bắt đầu với kí tự R