Giải thích các phiên bản của một bộ từ vựng

Bản tiếng Việt

  • Nghĩa của các từ được giải thích bằng tiếng Việt. Ví dụ:

    Nghĩa của các từ được giải thích bằng tiếng Việt

  • Bạn nên học bản tiếng Việt nếu bạn cảm thấy trình độ tiếng Anh của mình chưa tốt lắm.

Bản tiếng Anh

  • Nghĩa của các từ được giải thích bằng tiếng Anh. Ví dụ:

    Nghĩa của các từ được giải thích bằng tiếng Anh

Bản tiếng Việt & bản tiếng Anh

  • Với lựa chọn này, cả bản tiếng Việtbản tiếng Anh sẽ được tạo cho bạn.
  • Mỗi bản sẽ được tạo ở một nhóm từ riêng. Bạn sẽ thấy cả 2 bản ở Góc Học Tập sau khi mua.
  • Bạn nên mua cả 2 bản nếu bạn có trình độ tiếng Anh khá. Bạn có thể học với bản tiếng Việt trước; rồi sau khi đã nhớ từ, ôn lại với bản tiếng Anh. Lợi thế của bản tiếng Anh là bạn sẽ học nghĩa gốc và chính xác nhất của các từ (vì nghĩa của các từ khi dịch sang tiếng Việt đôi khi sẽ không còn chính xác 100%).