Động từ bất quy tắc - Bend

Tra động từ

:
STT Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
1 bend bent bent