Động từ bất quy tắc - Drink

Tra động từ

:
STT Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
1 drink drank drunk uống