Động từ bất quy tắc - Flee

Tra động từ

:
STT Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
1 flee fled fled