Đáp án là: 1D & 2C đúng

Giải thích:

1. Bởi vì:

owing to the fact that = due to the fact that = because

2. Rút gọn mệnh đề quan hệ:

Khi rút gọn mệnh đề quan hệ thì với số thứ tự (the first, the second, etc.), ta dùng:

ordinal number + to V / to be + past participle / to have + past participle / to have been + past participle

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic