Đáp án là: 1C & 2C

Giải thích ngữ pháp:

1. Ta có cấu trúc: too...to: quá đến nỗi không làm được điều gì đó

S + be + too + adj + (N) + to_inf

Ví dụ: This chance is too good to be lost = This is too good a chance to be lost.

 

2. Ta có: only too.... = very

Ví dụ: I was only too pleased to help.

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic