Đáp án là: 1D & 2C đúng

Giải thích:

1. Cấu trúc câu cảm thán:

What + (a/an) + adj + Noun

2. Đảo ngữ câu điều kiện loại 3:

If + S + had V3 = Had + S + V3

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic