Câu nào đúng - Câu nào sai ?

Các bạn có biết điểm ngữ pháp đảo ngữ chưa nhỉ?

 

 

Đáp án là: 1 đúng

Giải thích:

Khi một ngữ giới từ làm phó từ chỉ địa điểm hoặc phương hướng đứng ở đầu câu, các nội động từ đặt lên trước chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong loại câu này. Nó rất phổ biến trong văn mô tả khi muốn diễn đạt một chủ ngữ không xác định:


Under the tree was lying one of the biggest men I had ever seen.
Directly in front of them stood a great castle.
On the grass sat an enormous frog.
Along the road came a strange procession.

 

- Cấu trúc này thường được sử dụng trong văn nói với các từ here, there và các trạng từ ngắn khác
Here comes Freddy! (NOT Here Freddy comes)
There goes your brother
I stopped the car, and up walked a policeman

 

- Nếu chủ ngữ là 1 đại từ thì đại từ đứng trước động từ
Here she comes (NOT Here comes she)
Off we go!

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic