Đáp án là: 1B & 2A

Giải thích ngữ pháp:

1. Ta có:

every other = each alternate one (= the first, third, fifth, etc. one, but not the second, fourth, sixth, etc.)

= cách từng cái (= thứ 1, thứ 3, thứ 5, thứ 7, vv)

VD: The doctor visited the patient every other day. (Cứ cách ngày là bác sĩ đến thăm bệnh nhân)

 

Ta không chọn C - two với nghĩa "cứ mỗi hai ngày" vì nếu vậy ta phải dùng "every two days".

 

2. Ta có:

Keep + O + Adj / V3 = giữ cho thứ gì ở trạng thái nào đó

VD: Listen to me and keep your books shut (Lắng nghe thầy và để sách đóng)

 

Ta không chọn B - close mặc dù close cũng là tính từ vì close (adj) nghĩa là gần.

Close (v) mới mang nghĩa là "đóng" nhưng nếu vậy ta phải dùng V3 là closed.

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic